Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og skolens samlede undervisning

Generelt

Hvert år laves standardiserede diagnostiske test og prøver af elevernes faglige standpunkt i læsning, stavning og matematik på samtlige klassetrin. Eleverne testes som udgangspunkt på det niveau, som de skulle have efter det netop afsluttede skoleår. Resultaterne danner grundlag for klassekonferencer med ledelse, læsevejleder, dansk- og matematiklærer og for en målrettet undervisning i det igangværende skoleår. De test, der benyttes, er fra standardiserede tests udvalgt fra HOGREFE.

En gange om året, indkalder skolen til trekantsamtaler (skole-/hjem samtaler), hvor der er deltagelse af klasselærer, forældre og elev. Ved trekantsamtalerne gennemgår klasselæreren og en faglærer/ SFO-repræsentant hver enkelt elevs faglige, fysiske, psykiske og sociale udvikling.

Der afholdes to årlige forældremøder hvor trivsel, undervisning og specifikke emner diskuteres i klasserne.

Hvert 2. år gennemfør skolen ministeriets trivselsmåling. For gennemførelse af denne bruges Undervisningsministeriets Trivselsværktøj. Resultaterne af denne undersøgelse af elevernes psykiske og fysiske trivsel i undervisningen og på skolen generelt sendes til forældrene og er tilgængelig på skolens hjemmeside, ligesom resultaterne danner grundlag for forbedringspunkter, der besluttes på lærermøde.

På ugentlige lærermøder diskuteres elevernes trivsel, både generelt og for enkelte elever, og på efterfølgende teammøder diskuteres elevernes faglige udvikling og pædagogiske metoder.

Efter hver temauge evalueres ugens forløb og det faglige indhold sammen med eleverne.

Skolesundhedsplejen ved Randers Lille Skole har tilbud til elever, forældre og medarbejdere. Sundhedsplejersken besøger hen over året bestemte klassetrin. Ud over funktionsundersøgelser, såsom måling af højde og vægt og test af syn, farvesans og hørelse, deltager sundhedsplejersken i samtaler om sundhed og trivsel, i dialog med det enkelte barn, grupper af børn, unge og forældre. Sundhedsplejersken deltager også efter behov i skolens sundhedspædagogiske arbejde og ved forældremøder, det vil sige oplysning og undervisning omkring sundhed, trivsel, pubertet og andet.

Skolen har formuleret en antimobning og trivselspolitik, der er tilgængelig på skolens hjemmeside, og som evalueres årligt.

I starten og slutningen af skoleåret, samt to gange i løbet af skoleåret afholdes pædagogiske dage med deltagelse af alle ansatte på Randers Lille Skole. På pædagogiske dage arbejdes der med skolens faglige- og pædagogiske metoder og med samarbejdsrelationerne medarbejderne imellem.