I undervisningen lægges der vægt på, at børnene i hele skoleforløbet arbejder med billedfag, drama, musik og praktiske fag, ligesom vi satser på at øge det kreative element i de almindelige fag.

Det er vort mål med skolen:

At børnenes medfødte lyst til at lære bibeholdes og udfordres, og at deres tillid til  egen formåen styrkes.

At kundskabstilegnelsen får et sådant omfang og indhold, at børnene, når de forlader skolen, kan fungere i samfundet på samfundets vilkår, og på frugtbar måde kan bidrage til at forbedre disse vilkår.

At børnene udvikler deres evner til at udtrykke sig i tale, skrift, billede, sang, musik og drama.

At børnene lærer at være sammen på tværs af alder, køn, evner og etniske forskelle, og derigennem styrkes ved positive oplevelser i samarbejde og gensidig respekt frem for konkurrence og rivalisering.

At børnene gennem skolens demokrati oplever, at de ved aktiv indsats har mulighed for at ændre på deres hverdag.

I øvrigt gives der en undervisning der står mål med de krav der er angivet i friskoleloven,

Til højre findes beskrivelse af de enkelte fag.