Vedtægter

Vedtægterne for den selvejende institution Randers Lille Skole.

§ 1. Hjemsted

Stk.1. Randers Lille Skole er en selvejende, uafhængig institution, oprettet i 1971, med hjemsted i Randers kommune. Skolens adresse er: Tøjhushavevej 28, 8900 Randers CVR nr.: 32 83 73 28

§ 2. Formål

Stk.1. Institutionens formål er i henhold til lov om friskoler og private grundskoler at drive en fri grundskole, børnehaveklasse samt skolefritidsordning. Skolen er i et spor.

Stk.2. I undervisningen lægges der vægt på, at børnene i hele skoleforløbet arbejder med billedfag, drama, musik og praktiske fag, ligesom vi satser på at øge det kreative element i de almindelige fag.
Det er vort mål med skolen:

At børnenes medfødte lyst til at lære bibeholdes og udfordres, og at deres tillid til egen formåen styrkes.
At kundskabstilegnelsen får et sådant omfang og indhold, at børnene, når de forlader skolen, kan fungere i samfundet på samfundets vilkår, og på frugtbar måde kan bidrage til at forbedre disse vilkår.
At børnene udvikler deres evner til at udtrykke sig i tale, skrift, billede, sang, musik og drama.
At børnene lærer at være sammen på tværs af alder, køn, evner og etniske forskelle, og derigennem styrkes ved positive oplevelser i samarbejde og gensidig respekt frem for konkurrence og rivalisering.
At børnene gennem skolens demokrati oplever, at de ved aktiv indsats har mulighed for at ændre på deres hverdag.
I øvrigt skal der gives en undervisning, der står mål med de krav, der er angivet i friskoleloven.

§ 3. Bestyrelse og ledelse

Stk.1. Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse og er samtidig ansvarlig for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v., og skolens vedtægt jvnf. lovens § 5, stk. 5

Stk.2. Den daglige pædagogiske ledelse af skolen varetages af skolens leder, Jvnf. lovens § 6, stk. 1.

§ 4. Bestyrelsen

Stk.1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der alle vælges af de stemmeberettigede på generalforsamlingen for forældrekredsens medlemmer.
Valget foregår efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.

Stk.2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt. Genvalg kan finde sted.
Der vælges hvert år 2 suppleanter for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
Indtræder en suppleant i bestyrelsen overtages det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.

Stk. 3. Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 4. Skolens leder og andre ansatte ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen når de samtidig er medlemmer af forældrekredsen.

Stk. 5. Bestyrelsen bør i videst mulig omfang have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, Jvnf. § 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, være registreret i CPR og have bopæl i Danmark.

Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Formanden vælges af bestyrelsens midte.

Stk.8. Næstformanden for bestyrelsen træder i formandens sted ved dennes forfald. I denne situation overtager næstformanden til fulde formandens rettigheder og pligter.

Stk. 9. Skolens leder, viceskoleleder, SFO-afdelingsleder og repræsentant(er) for personalet, deltager i bestyrelsens møder. Dog uden stemmeret. Der afholdes desuden et årligt møde mellem bestyrelse og personalet.

Stk. 11. For såvel bestyrelsen som leder og øvrige ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.Stk. 10. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis habilitetsbetingelserne ikke længere opfyldes, Jvnf. lovens § 5, stk. 6, og bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. I tilfælde af udtræden i funktionsperioden, f.eks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten. Er dette ikke muligt, skal der vælges eller udpeges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 12. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden for bestyrelsen indkalder til bestyrelsesmøder i det omfang, det findes nødvendigt for at sikre behandlingen af alle spørgsmål vedrørende skolens daglige drift og fremtid. Indkaldelse til bestyrelsesmøderne skal være de øvrige bestyrelsesmedlemmer i hænde senest 8 dage, inden mødets afholdelse. Med mødeindkaldelsen følger formandens forslag til mødets dagsorden. Eventuelle afbud til mødet skal være formanden i hænde senest tre dage inden mødedagen. Bestyrelsesformanden afvikler bestyrelsesmøderne og sørger for, at alle vedtagne beslutninger føres ind i bestyrelsesprotokollen. Protokollen underskrives af mødedeltagerne. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Konstateret inhabilitet skal indføjes i protokollen ved konstateringen.

Stk.13 Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og andre ansatte ved skolen.

Stk. 14. Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen.

Stk. 15. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er mødt personligt frem. Vedtagelser træffes med almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, brev eller anden stedfortræder.

Stk. 16. Formanden – eller i dennes fravær næstformanden – drager omsorg for udførelsen af de vedtagne beslutninger.

§5. Bestyrelsens opgaver.

Stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og andet personale, træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen fastsætter beløbsstørrelserne for skolepengene, forældrebetalingen for skolefritidsordningen samt træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen ønsker at træffe beslutning om.

Stk. 2. Bestyrelsen kan delegere kompetencen til at ansætte og afskedige skolens personale til skolens leder.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år inden udgangen af marts måned udarbejdes en revideret og afsluttet årsrapport. (Jvnf. bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler m.v., Jvnf. kapitel 1-4, §§ 1-11 med bilag1.)

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for, at det udarbejdede årsrapport revideres af statsautoriseret eller registreret revisor ifølge lov om friskoler og private grundskoler m.v., kapitel 5, § 24, stk. 1-4.

Stk. 5. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det reviderede årsrapport samtidig med afgivelse af en tro og love erklæring, der bekræfter betingelserne for deres medlemskab af bestyrelsen.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger selv en revisor, Jvnf. stk. 3.
Indsigt i skolens forhold

§ 6

Stk.1. Bestyrelsen kan fastsætte de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold.
Forældrekredsens medlemmer og fast ansatte ved skolen har dog altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber/revisionsprotokol og andre dokumenter, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan også tillægge retten til andre. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelsen om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

§ 7 Forældrekredsen

Stk. 1. Forældrekredsens rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje. Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Det vil sige forældre til børn der er indskrevet i skolen i det pågældende skoleår og går på skolen.
Begrebet forældremyndighed skal forstås som værende i overensstemmelse med § 7, stk. 1 i bekendtgørelsen om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen i folkeskolen

Stk.2. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, Jvnf. lov om friskoler og private grundskoler m.v., Jvnf. kapitel 3, § 9, stk. 1
Stk.3. Forældrekredsens tilsyn varetages bl.a. gennem deltagelse i mindst et årligt forældremøde, samt mindst en årlig forældresamtale med barnets lærere.


§ 8 Tilsynsførende

Stk. 1. Bestyrelsen har ansvaret for, at forældrene til børn på skolen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen alene vælger en eller flere tilsynsførende eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt, Jvnf. §§ 1-4 i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn.

Stk.2. Valg af tilsynsførende sker på et særskilt indkaldt møde i forbindelse med den ordinære generalforsamling, og efter reglerne fastlagt i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler.

§ 9. Generalforsamlingen

Stk.1. Generalforsamlingen består af forældrekredsens medlemmer, jvf. § 7, stk.1. Personale, der ikke er medlem af forældrekredsen har ret til at deltage i generalforsamlinger uden stemmeret

Stk. 2 Generalforsamlingen vælger skolens bestyrelse.

Stk.3. Generalforsamlingen træffer sammen med bestyrelsen i fællesskab beslutning om:
Skolens nedlæggelse, Jvnf. § 9,stk.1.
Skolens vedtægter.
Skolepengeforhøjelser ud over 10 % pr. år.

Stk.4. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned på skolen. Indkaldelsen udsendes med almindeligt brev eller e-mail til forældrekredsens medlemmer mindst 14 dage før generalforsamlingen. I indkaldelsen giver bestyrelsen meddelelse om afgående bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, dagsorden, resultatopgørelsen for det forløbne regnskabsår, budgettal for det løbende regnskabsår samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling – i henhold til vedtægten – skal, af medlemmerne indsendes skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 9 dage før generalforsamlingens afholdelse. De indkomne forslag sættes herefter på dagsordenen. Ved indsendelsen skal forslagene have den formulering, hvormed de ønskes sat på dagsordenen. I tilfælde af flere indkomne sammenfaldne forslag, kan formanden for bestyrelsen ud fra en tidsmæssig betragtning vælge at sætte dem samlet på dagsordnen. 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse fremlægges den endelige dagsorden for generalforsamlingen til gennemsyn på skolens kontor sammen med det reviderede regnskab.

Stk. 6 Den ordinære generalforsamling afvikles efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Skolelederen aflægger beretning.
4. Bestyrelsen aflægger beretning.
5. Gennemgang af det reviderede regnskab.
6. Fremlæggelse af budgettal for det løbende regnskabsår.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af bestyrelsessuppleanter.
10. Eventuelt.

Stk. 7. Afstemninger på den ordinære generalforsamling kan afholdes, når der fremsættes ønske herom fra de fremmødte eller bestyrelsen. Afstemningernes vægtning afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.
Spørgsmål om nedlæggelse af skolen forudsætter, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget. Opnås dette ikke, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling.

Stk.8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter skriftlig indkaldelse ved almindeligt brev til forældrekredsens medlemmer og med mindst 8 dages varsel, når bestyrelsen eller mindst tre medlemmer heraf ønsker det, eller 2/5 stemmeberettigede medlemmer af forældrekredsen ønsker det, eller når stillede forslag, Jvnf. stk. 7 ikke har kunnet opnå det krævede antal stemmer på den ordinære generalforsamling. Dagsorden skal opgives. Kan det fastsatte antal stemmer ikke opnås ved den ekstraordinære generalforsamling indkaldes der til ny og tredje generalforsamling, hvor den stillede dagsorden accepteres med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Afstemningerne på den ekstraordinære generalforsamling er vejledende for bestyrelsen.

Stk.9. Stemmeret på generalforsamlingen har alene forældrekredsens medlemmer. Forældre til børn, som er indmeldt i skolen med henblik på påbegyndelse af skolegang fra først følgende skoleår kan deltage i generalforsamlingen uden stemmeret. Hver af de fremmødte stemmeberettigede har én stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer kan der gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn i skolen.
Skriftlig afstemning foretages, hvis én ønsker det. Såfremt der er opstillet flere kandidater til bestyrelsen end der er ledige pladser, foretages altid en skriftlig afstemning.

Stk. 10. Alle tilkendegivelser på såvel den ordinære, som den ekstraordinære generalforsamling skal føres til protokols. Protokollen skal underskrives af generalforsamlingens dirigent.

§ 10 Skolens drift.

Stk.1. Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge fra eleverne, ved forældrebetaling for skolefritidsordning og eventuelle bidrag fra andre med interesse for skolen.

Stk.2. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk.3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen f.eks. til forbedring af undervisningsmaterialet, til byggeforanstaltninger og lignende.

Stk.4. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. – og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over. Bestyrelsen har ansvaret for at skolens midler forvaltes til størst mulig gavn for skolen og den skal tage skyldige økonomiske hensyn.
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes på en af følgende måder:
Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land indenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)
I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutioner, kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.
I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.
I værdipapirer fra et EU/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3.

§ 11. Tegningsret.

Stk.1. Skolen tegnes udadtil enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening, eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.
Tegningsretten kan ikke delegeres og der kan ikke gives prokura.

Stk.2. Beslutning om erhvervelse, afhændelse og pantsætning af skolens faste ejendomme kræver vedtagelse af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

§ 12. Nedlæggelse.

Stk.1. Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, kan beslutning om skolens ophør alene træffes på generalforsamlingen jvnf. § 9 stk.3.

Stk. 2. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Umiddelbart efter beslutningen om skolens nedlæggelse skal bestyrelsen orientere forældrekredsen herom – med angivelse af grundlaget for nedlæggelsen. Det er endvidere bestyrelsens ansvar at give såvel de kommuner hvor eleverne er hjemmehørende som Undervisningsministeriet meddelelse om, at skolen nedlægges.

Stk. 4. Endvidere påhviler det bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles

Stk. 5. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 6. I tilfælde af skolens opløsning skal den siddende bestyrelse fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 7. Mulige overskydende midler efter skolens nedlæggelse tilfalder med Undervisningsministeriets godkendelse andre skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Vedtaget på generalforsamlingen marts 2016