Lovpligtigt indhold

Generelt

Hvert år laves standardiserede diagnostiske test og prøver af elevernes faglige standpunkt i læsning, stavning og matematik på samtlige klassetrin. Eleverne testes som udgangspunkt på det niveau, som de skulle have efter det netop afsluttede skoleår. Resultaterne danner grundlag for klassekonferencer med ledelse, læsevejleder, dansk- og matematiklærer og for en målrettet undervisning i det igangværende skoleår. De test, der benyttes, er fra standardiserede tests udvalgt fra HOGREFE.

En gange om året, indkalder skolen til trekantsamtaler (skole-/hjem samtaler), hvor der er deltagelse af klasselærer, forældre og elev. Ved trekantsamtalerne gennemgår klasselæreren og en faglærer/ SFO-repræsentant hver enkelt elevs faglige, fysiske, psykiske og sociale udvikling.

Der afholdes to årlige forældremøder hvor trivsel, undervisning og specifikke emner diskuteres i klasserne.

Hvert 2. år gennemfør skolen ministeriets trivselsmåling. For gennemførelse af denne bruges Undervisningsministeriets Trivselsværktøj. Resultaterne af denne undersøgelse af elevernes psykiske og fysiske trivsel i undervisningen og på skolen generelt sendes til forældrene og er tilgængelig på skolens hjemmeside, ligesom resultaterne danner grundlag for forbedringspunkter, der besluttes på lærermøde.

På ugentlige lærermøder diskuteres elevernes trivsel, både generelt og for enkelte elever, og på efterfølgende teammøder diskuteres elevernes faglige udvikling og pædagogiske metoder.

Efter hver temauge evalueres ugens forløb og det faglige indhold sammen med eleverne.

Skolesundhedsplejen ved Randers Lille Skole har tilbud til elever, forældre og medarbejdere. Sundhedsplejersken besøger hen over året bestemte klassetrin. Ud over funktionsundersøgelser, såsom måling af højde og vægt og test af syn, farvesans og hørelse, deltager sundhedsplejersken i samtaler om sundhed og trivsel, i dialog med det enkelte barn, grupper af børn, unge og forældre. Sundhedsplejersken deltager også efter behov i skolens sundhedspædagogiske arbejde og ved forældremøder, det vil sige oplysning og undervisning omkring sundhed, trivsel, pubertet og andet.

Skolen har formuleret en antimobning og trivselspolitik, der er tilgængelig på skolens hjemmeside, og som evalueres årligt.

I starten og slutningen af skoleåret, samt to gange i løbet af skoleåret afholdes pædagogiske dage med deltagelse af alle ansatte på Randers Lille Skole. På pædagogiske dage arbejdes der med skolens faglige- og pædagogiske metoder og med samarbejdsrelationerne medarbejderne imellem.

Randers Lille Skole følger folkeskolens Fælles Mål.

Randers Lille Skole tilbyder folkeskolens 9. klasseprøver

På Randers Lille Skole foretages den lovpligtige undervisningsmiljøundersøgelse hvert tredje år ved hjælp af et materiale udarbejdet i et samarbejde mellem skolens arbejdsmiljøorganisation og skolens elevråd. I materialet, som er målrettet henholdsvis Indskoling, Mellemgruppe og Udskoling, bedes skolens elever tage stilling til og vurdere en række udsagn om skolens psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø. Elevernes besvarelser samles og analyseres, og der udarbejdes handlingsplaner af skolens arbejdsmiljøorganisation i samarbejde med elevrådet. Seneste undervisningsmiljøundersøgelse, samt handlingsplaner findes her: Undervisningsmiljøundersøgelse 2024.

Randers Lille Skole bygger bl.a. på værdierne “Fællesskab, sammenhæng og tradition” og ”Frihed og demokrati”. Det betyder, at Skolen gennem sin praksis skal understøtte eleverne i at udvise rummelighed i forhold til andre mennesker og accept af forskellighed. Vi arbejder bevidst med inddragelse af elever i aktiviteter, der understøtte fællesskabet, det nære demokrati og elevernes sammenhold i og på tværs af klasserne. Konkret sker dette f.eks. ved venskabsklasse- og venskabsmakkerordning store og små klasser imellem, legetræer, legegrupper klasse, besøg hos fødselsdagsbarnet i de yngste klasser, traditioner, som bl.a. morgensang, julegaveværksteder, fastelavn og Magnoliafest, hvor det store fællesskab dyrkes. Vi er overbevist om, at alle disse aktiviteter virker forebyggende på mobning.

De enkelte klassers elever og forældre inddrages helt fra skolestart i drøftelser af en klasse- og skolekultur, der understøtter fællesskabet og forebygger mobning, samt hvordan ansatte, elever og forældre konkret kan bidrage til denne. Skolens elevråd deltager også i arbejdet med at forebygge mobning på tværs af klasser, da elevernes deltagelse og ejerskab er en grundlæggende værdi på skolen.

Skulle nogen på skolen alligevel opleve, at der foregår mobning i større eller mindre grad, skal man tage kontakt til en af skolens ansatte og kan forvente, at vedkommende tager henvendelsen alvorligt. Alle henvendelser vil blive undersøgt nærmere for at afdække hvad der er på spil og skolen vil iværksætte passende interventioner i den konkrete situation. Klasselærer, SFO og ledelse vil som regel være de primære ansvarlige for indsatsen, men vi lægger stor vægt på, at skolens elever også tager et ansvar for at være med til at løse problemet, ligesom forældre til de involverede elever vil blive inddraget i løsningen.

Digital mobning behandles på lige fod med andre former for mobning. Den forebyggende indsats foregår bl.a. gennem undervisning i brugen af digitale platforme og de faldgruber, der findes i de hurtige sociale medier, hvor misforståelser, uovervejede kommentarer og andre gruppedynamikker nemt kan ende i digital mobning.


Giv Børnene ret, til at lege og lære
at drømme og forme, leve og være
Kun der, hvor børn kan føle sig trygge,
gror det, de gamle kaldte for lykke