Optagelse og skolepenge

Optagelse af elever
Alle, der kan tilslutte sig skolens formål, kan få deres barn optaget på skolen, såfremt der er plads på klassetrinnet.

Børn optages som elever på skolen fortrinsvis efter ventelisterne til de enkelte klasser. Undtagelsen er søskendebørn og børn af ansatte, som har fortrinsret frem for ventelisten med hensyn til optagelse. Optagelsen af det enkelte barn sker altid på baggrund af en individuel vurdering. Vi tilstræber en ligelig fordeling af drenge og piger i klasserne.

Et barn kan optages som søskendebarn, hvis barnet på tidspunktet for skolegangens begyndelse har en eller flere søskende på skolen. Det er en forudsætning, at begge børn i mindst halvdelen af tiden har bolig i samme husstand. Samtidig skal mindst én af forældrene i husstanden have forældremyndighed/værgeret over barnet.

Skolen sidestiller biologiske søskende med plejebørn, adoptivbørn og sammenbragte børn.

Det er vigtigt, at ønske om optagelse af et barn med henvisning til status som søskendebarn skal anmeldes til skolens kontor så hurtigt som muligt.

Skolepenge 2024/25
0. – 3. klasse: 1650 kr. pr. måned.
4. – 9. klasse: 1755 kr. pr. måned.

SFO: 1010,- pr. måned inkl. mad om fredagen.

Klub 4: 600 kr. pr. måned.

Der gives 25% rabat på 2. søskendebarn og 3. søskendebarn er gratis.
Der betales ikke skolepenge i juli måned.

Indmeldelse til kommende børnehaveklasser

  1. Der indbetales 500 kr. i indmeldelsesgebyr i forbindelse med indskrivning til en kommende børnehaveklasse.
  2. Hvis barnet optages indbetales der desuden 500 kr. i optagelsesgebyr.
  3. Hvis barnet ikke optages refunderes indmeldelsesgebyret ikke.


Indmeldelse i eksisterende klasser

  1. Der kan indskrives uden gebyr til eksisterende klasser.
  2. Der indbetales 500 kr. i optagelsesgebyr i forbindelse med optagelse.
 


Prøveperiode ved optagelse i eksisterende klasse

Barnets første måned på skolen betragtes som gensidig prøvetid, hvor både skole og barn (repræsenteret ved forældrene) kan annullere indmeldelsen. Ved prøvetidens udløb gennemføres en evalueringssamtale mellem skole og hjem.

Øvrige udgifter
Udover de almindelige skolepenge, må man påregne udgifter i forbindelse med lejrskoler, klasseture og lignende. Der vil endvidere være udgifter til diverse skolematerialer til penalhus og derhjemme. Fra 4. klasse skal eleverne desuden medbringe egen bærbar computer til brug i undervisningen. Skolen er som regel behjælpelig med råd og vejledning i forbindelse med indkøb af denne.

Udmeldelse skal ske med mindst 2 måneders varsel