Værdier

Overskift 1

At arbejde med kreativitet eller at arbejde på en kreativ måde, er ikke forbeholdt særlige fag. Kreativitet er nøje forbundet med leg, humor og undersøgelse, noget der kan finde sted hele skoledagen igennem i alle fag eller fagkombinagdfktioner. At arbejde kreativt, er at kunne forestille sig noget, kunne træffe afgørelser, være villig til at overskride den kendte praktis og måske turde udleve nogle fantasier, hvis man vil skabe noget nyt og spændende.

At arbejde med det æstetiske eller det kunstneriske, er en særlig art skolearbejde i forhold til anden læring i skolen. Det særlige ved det æstetiske er produktionen, bredt forstået. Det drejer sig primært om at sætte fokus på grundlæggende ”unyttige”, men på det personlige plan, væsentlige temaer. De kunstneriske fag har en egen metode eller faglighed, og undervisning i fagene varetages derfor også her af meget kompetente lærere. I praksis indgår ofte fælles oplevelser af kunst og kultur eller kontakt med det professionelle miljø.

Det væsentlige er elevens/elevernes egenproduktion, der også i perioder kan opleves uden for skolens mure, jf. Street art uge, koncert på Von Hatten osv..

Den stærkt visuelle kultur i kombination med den nyeste teknologi indbyder til projekter af æstetisk art, der rækker langt ud mod andre samarbejdspartnere eller til et helt nyt publikum. På Randers lille Skole kan man ikke fravælge at arbejde med det æstetiske. Alle fra 0. – 9. klasse undervises i drama, billedfag eller musik- de ældre elever i en linjefagsordning.

Generelt

Hvert år laves standardiserede diagnostiske test og prøver af elevernes faglige standpunkt i læsning, stavning og matematik på samtlige klassetrin. Eleverne testes som udgangspunkt på det niveau, som de skulle have efter det netop afsluttede skoleår. Resultaterne danner grundlag for klassekonferencer med ledelse, læsevejleder, dansk- og matematiklærer og for en målrettet undervisning i det igangværende skoleår. De test, der benyttes, er fra standardiserede tests udvalgt fra HOGREFE.

En gange om året, indkalder skolen til trekantsamtaler (skole-/hjem samtaler), hvor der er deltagelse af klasselærer, forældre og elev. Ved trekantsamtalerne gennemgår klasselæreren og en faglærer/ SFO-repræsentant hver enkelt elevs faglige, fysiske, psykiske og sociale udvikling.

Der afholdes to årlige forældremøder hvor trivsel, undervisning og specifikke emner diskuteres i klasserne.

Hvert 2. år gennemfør skolen ministeriets trivselsmåling. For gennemførelse af denne bruges Undervisningsministeriets Trivselsværktøj. Resultaterne af denne undersøgelse af elevernes psykiske og fysiske trivsel i undervisningen og på skolen generelt sendes til forældrene og er tilgængelig på skolens hjemmeside, ligesom resultaterne danner grundlag for forbedringspunkter, der besluttes på lærermøde.

På ugentlige lærermøder diskuteres elevernes trivsel, både generelt og for enkelte elever, og på efterfølgende teammøder diskuteres elevernes faglige udvikling og pædagogiske metoder.

Efter hver temauge evalueres ugens forløb og det faglige indhold sammen med eleverne.

Skolesundhedsplejen ved Randers Lille Skole har tilbud til elever, forældre og medarbejdere. Sundhedsplejersken besøger hen over året bestemte klassetrin. Ud over funktionsundersøgelser, såsom måling af højde og vægt og test af syn, farvesans og hørelse, deltager sundhedsplejersken i samtaler om sundhed og trivsel, i dialog med det enkelte barn, grupper af børn, unge og forældre. Sundhedsplejersken deltager også efter behov i skolens sundhedspædagogiske arbejde og ved forældremøder, det vil sige oplysning og undervisning omkring sundhed, trivsel, pubertet og andet.

Skolen har formuleret en antimobning og trivselspolitik, der er tilgængelig på skolens hjemmeside, og som evalueres årligt.

I starten og slutningen af skoleåret, samt to gange i løbet af skoleåret afholdes pædagogiske dage med deltagelse af alle ansatte på Randers Lille Skole. På pædagogiske dage arbejdes der med skolens faglige- og pædagogiske metoder og med samarbejdsrelationerne medarbejderne imellem.

Randers Lille Skole tilbyder folkeskolens 9. klasseprøver cfb,df.ld

Indhold er på vej

Randers Lille Skole bygger bl.a. på værdierne “Fællesskab, sammenhæng og tradition” og ”Frihed og demokrati”. Det betyder, at Skolen gennem sin praksis skal understøtte eleverne i at udvise rummelighed i forhold til andre mennesker og accept af forskellighed. Vi arbejder bevidst med inddragelse af elever i aktiviteter, der understøtte fællesskabet, det nære demokrati og elevernes sammenhold i og på tværs af klasserne. Konkret sker dette f.eks. ved venskabsklasse- og venskabsmakkerordning store og små klasser imellem, legetræer, legegrupper klasse, besøg hos fødselsdagsbarnet i de yngste klasser, traditioner, som bl.a. morgensang, julegaveværksteder, fastelavn og Magnoliafest, hvor det store fællesskab dyrkes. Vi er overbevist om, at alle disse aktiviteter virker forebyggende på mobning.

De enkelte klassers elever og forældre inddrages helt fra skolestart i drøftelser af en klasse- og skolekultur, der understøtter fællesskabet og forebygger mobning, samt hvordan ansatte, elever og forældre konkret kan bidrage til denne. Skolens elevråd deltager også i arbejdet med at forebygge mobning på tværs af klasser, da elevernes deltagelse og ejerskab er en grundlæggende værdi på skolen.

Skulle nogen på skolen alligevel opleve, at der foregår mobning i større eller mindre grad, skal man tage kontakt til en af skolens ansatte og kan forvente, at vedkommende tager henvendelsen alvorligt. Alle henvendelser vil blive undersøgt nærmere for at afdække hvad der er på spil og skolen vil iværksætte passende interventioner i den konkrete situation. Klasselærer, SFO og ledelse vil som regel være de primære ansvarlige for indsatsen, men vi lægger stor vægt på, at skolens elever også tager et ansvar for at være med til at løse problemet, ligesom forældre til de involverede elever vil blive inddraget i løsningen.

Digital mobning behandles på lige fod med andre former for mobning. Den forebyggende indsats foregår bl.a. gennem undervisning i brugen af digitale platforme og de faldgruber, der findes i de hurtige sociale medier, hvor misforståelser, uovervejede kommentarer og andre gruppedynamikker nemt kan ende i digital mobning.


Giv Børnene ret, til at lege og lære
at drømme og forme, leve og være
Kun der, hvor børn kan føle sig trygge,
gror det, de gamle kaldte for lykke

Ansatte side

Claus Pawelczyk

Skoleleder

Lars Stubkjær Barslev

Viceskoleleder

Berit Elkjær Hede

SFO-leder

Indsæt dokumenter